• 1-800-123-789
 • info@webriti.com

Over VECTOR

Doelstellingen

De volgende doelstellingen heeft studievereniging VECTOR als streven

 • Het contact verbeteren tussen de studenten onderling en docenten.
 • Er wordt contact gelegd met de studenten van verschillende opleidingen.
 • Er wordt contact gelegd met het bedrijfsleven.
 • Het onderscheiden van de leden van VECTOR, door het aanbieden van symposiums.
 • Het onderling delen van ervaringen tussen de studenten, docenten en het bedrijfsleven.
 • De leden worden op de hoogte gehouden van de actuele gebeurtenissen binnen de Civiel Technische sector.

Het bestuur van VECTOR verwacht jaarlijks aan de bovengenoemde punten te voldoen. Maandelijks worden de middelen bekeken die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Huishoudelijk Reglement

conform artikel 20 van de statuten

Artikel 1. Het lidmaatschap

 1. Alleen studenten aan de Hogeschool Rotterdam met de studierichting Civiele Techniek kunnen lid worden van de studievereniging VECTOR.
 2. De jaarlijkse contributie voor leden bedraagt €5,-.

Artikel 2. Vrienden van VECTOR     

 1. Vrienden van VECTOR zijn docenten, oud-studenten of andere personen die betrokken willen zijn bij de vereniging. Vrienden hebben dezelfde rechten als gewone leden.
 2. De jaarlijkse vrienden van VECTOR contributie bedraagt €10,-.

Artikel 3. Alumni

 1. Alumni is een vereniging voor oud studenten, deze vereniging is onderdeel van de studievereniging VECTOR.
 2. Een Alumnus bij VECTOR is een oud-student van de opleiding Civiele Techniek aan de Hogeschool Rotterdam of HTS Dordrecht.
 3. Alumni zijn vrijgesteld voor het betalen van de jaarlijkse contributie.
 4. Alumni hebben de mogelijkheid om een donatie te doen aan de studievereniging VECTOR.

Artikel 4. Ereleden

 1. Leden die zich in het bestuur of op andere wijze buitengewoon voor de vereniging hebben ingespannen kunnen op voordracht door een gewoon lid door de Algemene Ledenvergadering de titel erelid voor het leven krijgen.
 2. Een erelid is voor onbepaalde tijd welkom op vergaderingen en kan de vereniging, c.q. haar bestuur en commissies te allen tijde gevraagd en ongevraagd adviseren.

Artikel 3. Algemene Ledenvergadering (ALV)

 1. Het bestuur der vereniging maakt de agenda en de voorzitter van het bestuur zit de vergadering voor. In geval van zijn belet of ontstentenis neemt de secretaris zijn taak waar.
 2. De ALV staat het vrij de agenda te amenderen.
 3. Van het ter ALV verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen opgemaakt die de eerstvolgende ALV ter hare goedkeuring worden voorgelegd.
 4. Van de in de ALV genomen besluiten wordt, naast in de notulen, akte gemaakt in een openbaar besluitenboek.

Artikel 4. Verkiezingen

 1. Op een ALV die ten minste één maand voor het einde van het verenigingsjaar plaats heeft, wordt door de leden van de vergadering een nieuw bestuur gekozen.
 2. Als er één maand voor het einde van het verenigingsjaar nog geen kandidaatsbestuur is, is het mogelijk de ALV waarop het nieuwe bestuur verkozen wordt, minder dan één maand voor het einde van het verenigingsjaar te houden of zelfs in het nieuwe verenigingsjaar.
 3. Bij gebrek aan een geschikt nieuw bestuur, blijft het oude bestuur aan.

Artikel 5. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 2. Het bestuur controleert het functioneren der commissies van de vereniging. Daarnaast begeleidt het de commissies bij hun activiteiten. In elke commissie neemt minimaal één lid van het bestuur plaats.
 3. De voorzitter is te allen tijde als student ingeschreven bij de opleidingen Civiele Techniek op de Hogeschool Rotterdam.
 4. De voorzitter leidt alle bestuursvergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter optreden.
 5. De secretaris is verantwoordelijk voor alle correspondentie van de vereniging.
 6. De secretaris is verantwoordelijk voor het archiveren van alle op de vereniging en haar commissie betrekking hebben stukken.
 7. De penningmeester heeft te alle tijden beschikking over de gelden van de vereniging.
 8. De penningmeester legt overeenkomstig de statuten verantwoording af en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting.

Artikel 6. Commissies

 1. Het bestuur en de ALV kunnen commissies instellen met het oog op de behartiging van de belangen van de vereniging.
 2. De ALV regelt voor zover dat in de statuten en dit reglement niet is voorzien de bevoegdheden en de samenstelling van de commissies als bedoeld in lid 1 van dit artikel en legt het mandaat vast.
 3. De vereniging stelt ieder jaar een aantal commissies aan, te weten:
  1. uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering de kascommissie, verantwoordelijk voor onderzoeking van de rekening en de financiële verantwoording van het bestuur. Deze commissie bestaat tenminste uit twee leden die geen deel uit mogen maken van het zittende bestuur;
  2. Nog andere commissies die in de toekomst zullen worden aangesteld, bijvoorbeeld een evenementen-, PR- of reiscommissie.

Artikel 7. Raad van Advies

 1. Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering aangevuld of gewijzigd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in de Algemene Ledenvergadering uitgebrachte stemmen.

Statuten

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging en stichting, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:66 en 2:177 Burgerlijk Wetboek).

De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister, terwijl een authentiek afschrift van deze akte van oprichting daar moet worden gedeponeerd. (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek).

Bron: wikipedia.nl

Klik hier voor de Statuten van Studievereniging VECTOR